1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

2. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Konto klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Pośrednika, Klient – konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy, Pośrednik – P.H.U. DORA Jacek Krauze NIP 6441721335  (Jeśli chcesz odstąpić od umowy  nie odsyłaj towaru na adres: P.H.U. DORA Jacek Krauze ul. Małachowskiego 5,  Przesyłka nie zostanie przyjęta.) Rejestracja – proces umożliwiający założenie indywidualnego konta klienta, na którym zebrane są dane o Kliencie, i do którego Klient ustawia hasło, Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.), VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

3. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA

1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu). 2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru. 3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami. 4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów: 1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, 2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, 3. ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru, 4. ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 5. dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim

5. DYSPOZYCJI URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika 2. W przypadku składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro, takie złożenie dyspozycji odbywa się zgodnie z mechanizmami tegoż serwisu. 3. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi: 1. treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku, 2. informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku, 3. informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy, 4. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika. 5. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu. 6. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. 7. Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem. 8. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy. 9. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

6. REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji. 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. 3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta. 4. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika. 5. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła. 6. Logowanie umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa bez konieczności podawania przez Klienta jego danych.

7. DOSTAWA TOWARU

1. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres. 2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa. 3. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4. Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 30.01.2019 – 25.02.2019 mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia. 5. Wszystkie opłaty związane z importem towaru tj. VAT oraz cło są pokrywane przez Pośrednika (Adura). 6. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki.

8. PŁATNOŚCI

1. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik ma obowiązek wystawienia faktury za dostawę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę zakupy oraz prowizję. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę. 2. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług. 3. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU. 4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w wybranej walucie. 5. Wszystkie opłaty związane z importem towaru tj. VAT oraz cło są pokrywane przez Pośrednika (Adura). 6. Produkty w cenie 0,00 zł są wynikiem błędu technicznego i odmawiamy realizacji zamówień na te produkty.

9. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy. (Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy nie odsyłać towaru na adres: P.H.U. DORA Jacek Krauze ul. Małachowskiego 5, oraz na Adres PP204 Komorniki – nie są to adresy sprzedawcy,Przesyłka nie zostanie przyjęta.) 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru: Klient: zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika (sklep Adura), który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W przypadku gdy dostawa zamówienia zostanie zrealizowana za pomocą kilku przesyłek pochodzących od różnych sprzedawców, (przesyłki wysyłane z niezależnych magazynów) Klient zobowiązuje się do odesłania produktów na poszczególne adresy zagraniczne wskazane przez pośrednika, 5. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. 6. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii „Stroje kąpielowe”, „Bielizna”, „Uroda & Zdrowie”, „Biżuteria” możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową. 7. Koszt zwrotu pocztą Polską: list polecony, gabaryt L: wynosi ~18,30 zł.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: adura.sklep@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta. 2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: adura.sklep@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika. 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: adura.sklep@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika. 4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia. 5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania. 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

11. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi. 3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta. 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści. 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika. 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

12. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi. 2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich. 3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

13. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet. 2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.

14. ZMIANY REGULAMINU

1. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej. 2. Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. 4. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian. 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej. 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści. 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w sekcji Centrum Pomocy w zakładce Regulamin. 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej. 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin promocji
 1.     Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym Adura.pl (zwanym dalej „Sklepem Adura.pl”).
 2.     Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 roku i trwa do wyczerpania wszystkich  Prezentów (zgodnie z definicją poniżej) w puli (z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8 poniżej), nie dłużej jednak niż do dnia 30 grudnia 2018 roku (zwanego dalej „Okresem Promocji”).
 3.  We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Adura.pl (zwanego dalej „Regulamin sklepu Adura.pl”).
 4.     Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona w Sklepie Adura.pl o wartości całkowitej powyżej 120 zł brutto, jest uprawniony do otrzymania jednorazowego rabatu w kwocie 49,99 zł na promocyjny zegarek o wartości 49,99 zł, pomniejszającego łączną kwotę brutto zamówienia w Sklepie Adura.pl objętego umową sprzedaży, na podstawie której rabat został przyznany (zwanego dalej „Rabatem”),
 5.     Pula Rabatów jest ograniczona i wynosi 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk.
 6.   Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli dostępnych Rabatów w Okresie Promocji. O puli Rabatów Organizator poinformuje umieszczając z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat  na stronach internetowych www.adura.pl
 7.    W przypadku wyczerpania puli Rabatów lub upływu 30 grudnia 2018 roku (w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej) Promocja zostaje zakończona. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli Rabatów oraz o zakończeniu Promocji poprzez informację na stronach www.adura.pl
 8.     Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą z Organizatorem umowę sprzedaży towaru dostępnego w Sklepie adura.pl o wartości co najmniej 120 zł brutto, zgodnie z Regulaminem sklepu adura.pl (dalej zwanej „Umową sprzedaży”) i dokonają skutecznej zapłaty za zamówiony towar.
Zasady promocji
 1.   Umowa sprzedaży, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi Rabatu powinna zostać zawarta w Okresie Promocji. Przedmiotem Umowy sprzedaży mogą być wybrane przez Uczestnika towary spośród grup asortymentowych dostępnych w Sklepie internetowym adura.pl
 2.   Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji zawarli Umowę sprzedaży oraz dokonali na rzecz Organizatora płatności, zgodnie z Regulaminem sklepu adura.pl, otrzymają jednorazowy Rabat w kwocie 49,99 złotych (słownie: piętnaście złotych) na promocyjny zegarek, pomniejszający łączną kwotę brutto zamówienia objętego Umową sprzedaży, na podstawie której Rabat został przyznany.
 3.   W ramach jednej Umowy sprzedaży Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Rabatu.
 4.   Liczba Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego adura.pl w Okresie Promocji lub jednego dnia przez tego samego Uczestnika nie jest ograniczona. Zatem Uczestnik może zawrzeć dowolną liczbę Umów sprzedaży i otrzymać ilość Rabatów odpowiadającą liczbie tych Umów sprzedaży, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 5.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do domagania się wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6.  Promocją objęte są wyłącznie Umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu adura.pl i skutecznie opłacone przez Uczestników.
 7. W przypadku chęci przeprowadzenia zwrotu dokonanego zamówienia, jeżeli wartość całkowita zamówienia pomniejszona o wartość przedmiotów zwracanych, będzie niższa niż wartość uprawniająca do skorzystania z promocji tj. 120 zł brutto, Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia przedmiotu otrzymanego w promocji. Jest to zabezpieczenie Organizatora przed oszustwami lub ewentualnymi wyłudzeniami w skutek nadużywania warunków promocji.
 8.   Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych niniejszym Regulaminie.
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami w przypadku wady fizycznej lub prawnej zamówionego Towaru) Oświadczenie: Ja ……………………………………….. (imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy) informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Przedmiot (nazwa Towaru, cena brutto, ewentualnie opis)
Wada przedmiotu
Numer zamówienia
Adres dostawy
Data odbioru Towaru
Pozostałe dane Klienta/osoby reklamującej Towar (adres, adres e-mail, nr telefonu):
……………………………… Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)